Sea Towers

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט
שם היזם
נציג היזם
פיקוח
מבנה הפרויקט
תקופת פעילות – הפרויקט הושלם והדירות נמסרו בהצלחה לרוכשים.

קרית מוצקין
בראל א.ב. בנייה וייזום בע"מ ואפל ואקנין נדל"ן בע"מ
מגדל מגורים בן 23 קומות, 113 יח״ד

Seatower הוא מגדל מגורים בן 23 קומות אשר נבנה ונמסר במסגרת תכנית מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון בשכונת משכנות האמנים בקרית מוצקין.

המגדל נבנה במשותף ע"י חברת נחלת א.מ בנייה וייזום בע"מ אשר הינה קבלן מבצע מוביל בתחומו בסיווג ג5 וע"י חברת אפל ואקנין נדל"ן בע"מ אשר עוסקת ביזמות נדל"ן.

SOLD OUT

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

Sea Towers

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט: קרית מוצקין
שם היזם: בראל א.ב. בנייה וייזום בע"מ ואפל ואקנין נדל"ן בע"מ
מבנה הפרויקט: מגדל מגורים בן 23 קומות, 113 יח״ד

תאור הפרויקט

Seatower הוא מגדל מגורים בן 23 קומות אשר נבנה ונמסר במסגרת תכנית מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון בשכונת משכנות האמנים בקרית מוצקין.

המגדל נבנה במשותף ע"י חברת נחלת א.מ בנייה וייזום בע"מ אשר הינה קבלן מבצע מוביל בתחומו בסיווג ג5 וע"י חברת אפל ואקנין נדל"ן בע"מ אשר עוסקת ביזמות נדל"ן.

SOLD OUT

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים